הבית לאוהבי המילה הכתובה

תקנון ותנאי שימוש

תקנון

תקנון זה נועד להסדיר את יחסי המסחר ותנאי ההתקשרות בין הגולש ו/או המשתמש באתר לבין האתר ו/או בעלת האתר כאמור וכמפורט להלן.

הגדרות כלליות:
האתר במרשתת הידוע בשמו המסחרי: "אוצר מילים" יקרא להלן: "האתר".
הגולש/ת ו/או המזמין/ת ו/או הרוכש/ת יקראו להלן: "המזמין".
"הממכר": קניית ספרים בהוצאת הגב' שרית פליין.
התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד, זכר או נקבה לצורך בהירות ונוחות בלבד ואין בו משום הבחנה או הפליה למגדר מסוים.
"האתר": אתר המרשתת https://www.saritflain.co.il/ או חלק ממנו, אשר מאפשר למזמין לרכוש הממכר באמצעות מערכת סליקה של חברת אשראי.

מבוא:
האתר מהווה פלטפורמה המאפשרת רכישת ספרים בהוצאת הגב' שרית פליין.
באחריות המזמין לקרוא בעיון, להבין וליישם בדווקנות את הוראות התקנון קודם ובעת רכישת הממכר, כאמור וכמפורט לעיל ורכישת הממכר באתר מותנית באישורו כי קרא התקנון, הבין אותו והוא מסכים לתנאיו.

זכאות להשתמש באתר תהא:
הזכאות להשתמש באתר מוקנית לכל בגיר שאינו פסול דין וברשותו כרטיס אשראי הניתן לחיוב באתר.

סוגי מכירות באתר:
מכירת ספרים בהוצאת הגב' שרית פליין.

רכישה באתר:
בעת בצוע הזמנת ממכר באתר, מתחייב המזמין לציין במפורש את פרטיו: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת הזהות וכן פרטי כרטיס אשראי הניתן לחיוב על ידי האתר.
רכישות יתבצעו בפועל רק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי. אישור זה יהווה האסמכתא הבלעדית לבצוע העסקה (להלן: "אישור חברת האשראי").
לאחר אישור חברת האשראי, תשלח למזמין בדוא"ל חשבונית מס כדין.

אחריות האתר
הממכר יסופק למזמין עד ולא יאוחר מתום 14 ימי עסקים ממועד בצוע ההזמנה באתר.

ביטול עסקה על ידי המזמין:
המזמין רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ״א – 1981 (להלן: ״החוק״) בלבד.
מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה, לא תהא למזמין זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר בסכום העולה על הסכום אשר שילם בעבור רכישת הממכר.

ביטול עסקה על ידי האתר:
האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל העסקה בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:
במקרה בו הפר המזמין איזה מהוראות תקנון זה.

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות:
המזמין מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט".
מזמין שיבצע "הכחשת עסקה" בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, ובמידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את הממכר, והשתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.
במידה והממכר התקבל בפועל אצל המזמין, אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי המזמין, לא תהא הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או לגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר.

אחריות אישית:
האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית ובכל מקרה אינו מתחייב כי הקישורית (LINK) תוביל את הגולש לדף אינטרנט פעיל.
האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למזמין.
רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

המזמין:
המזמין מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ו/או ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.

סודיות ואבטחת מידע:
האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.
האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר המוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות. האתר עומד בתקן pci-DSS. ישנה הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני הלקוחות. נתוני כרטיסי האשראי עורבלו באמצעות צופן ייחודי ובלעדי כך שאין יכולת ממשית למי שאינו מורשה לאסוף נתונים מבסיס הנתונים של האתר.
אתר החברה משתמש ב"עוגיות"(Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם המזמין אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק זאת בקובץ העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש.

איחורים:
האתר פועל כמיטב יכולתו כדי לספק את מוצריו באופן מיטבי למניעת עיכובים ו/או איחורים ליעד ככל הניתן. המזמין מאשר כי ידוע לו כי עקב עומסים או עיכובים אחרים בשירותי הדואר, יתכנו עיכובים ו/או איחורים בזמני הספקת הממכר והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך.

דין וסמכות לשיפוט:
בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך לכך עניינית בעיר תל אביב בלבד.

מעוניינים להישאר מעודכנים ?

הירשמו לניוזלטר שלי:

וקבלו מידע על מאמרים ועדכונים חדשים